Kheihtsu géogen

Kheihtsongégnur   Thu Mar 12, 2009 12:19 am GMT
Ed-atak'e fra gióge to'ete saksu má? Tokieli fra sóga to'Kheihtsen gegnen fra to'setsemáge. Kheih giógen má ed'e-tetli Kheihtsu.
Caspian   Thu Mar 12, 2009 8:07 pm GMT
What language is this?
)))@(((   Thu Mar 12, 2009 8:14 pm GMT
Trollish
^   Thu Mar 12, 2009 8:36 pm GMT
It looks like a japo-fino-swedish.
)))@(((   Thu Mar 12, 2009 8:50 pm GMT
Japofinosweden. The home of trolls.