The numbers in your own language

Franco   Thu Jun 03, 2010 3:17 am GMT
<<1 un
2 dos
3 tres
4 quatre
5 cinc
6 sièis
7 sèt
8 uèch, uòch
9 nòu
10 dètz

>>

Wow, diacritic frenzy.
im a fil   Thu Jun 03, 2010 3:19 am GMT
In Filipino language, we use the spanish version:
Uno
dos
tres
quatro
sinco
seis
siete
otso
nuebe
dies

but we also use the native version:
1-Isa
2-dalawa
3-tatlo
4-apat
5-lima
6-anim
7-pito
8-walo
9-siyam
10-sampu

In pangasinan dialect that I also know:
1 Sakey
2 dua
3 talo
4 apat
5 lima
6 anem
7 pito
8 walo
9 siyam
10 samplu

In visayan languages:
1 Usa
2 duha
3 tulo
4 upat
5 lima
6 anum
7 pito
8 walu
9 nampulu (or sampulu, depends on the provinces versions)
Franco   Thu Jun 03, 2010 3:23 am GMT
So you can say pito pitos para ocho chochos.
im a fil   Thu Jun 03, 2010 3:25 am GMT
^^My Error:
In Visayan language:
9 - must be SIYAM (Not nampulu!)

10 - is NAMPULU
im a fil   Thu Jun 03, 2010 3:32 am GMT
<<So you can say pito pitos para
ocho chochos.>>

What do you mean by this.

There's no such phrase as pito pitos para ocho chochos in fil. Language.

And pito pito is a name of a herbal plant.
Franco   Thu Jun 03, 2010 3:54 am GMT
<< And pito pito is a name of a herbal plant. >>

Here too. Its seed is used to increase fertility of women.
i am fil   Thu Jun 03, 2010 4:52 am GMT
Really? That's pito pito that I was really saying. I thought that term is a native filipino word. I guess it's really a spanish term and not tagalog.

Can I ask what country are you from?
CHING CHANG CHONG   Thu Jun 03, 2010 5:51 am GMT

greg   Thu Jun 03, 2010 6:45 am GMT
1 œ̃
2 dø
3 tʁwa
4 ka·tʁə — katʁ
5 sɛ̃k
6 sis
7 sɛt
8 ɥit
9 nœf
10 dis
11 ɔ̃·zə — ɔ̃z
12 du·zə — duz
13 tʁɛ·zə — tʁɛz
14 ka·tɔʁ·zə — ka·tɔʁz
15 kɛ̃·zə — kɛ̃z
16 sɛ·zə — sɛz
17 di·sɛt
18 di·zɥit
19 di·znœf
20 vɛ̃ — vɛ̃t
21 vɛ̃·te·œ̃
22 vɛ̃d·dø — vɛ̃·tə·dø
23 vɛ̃t·tʁwa — vɛ̃·tə·tʁwa
30 tʁɑ̃·tə — tʁɑ̃t
34 tʁɑ̃·tə·ka·tʁə — tʁɑ̃t·katʁ — tʁɑ̃·te·ka·tʁə
35 tʁɑ̃·tə·sɛ̃k — tʁɑ̃t·sɛ̃k — tʁɑ̃·te·sɛ̃k
40 ka·ʁɑ̃·tə — ka·ʁɑ̃t
46 ka·ʁɑ̃·tə·sis — ka·ʁɑ̃t·sis — ka·ʁɑ̃·te·sis
50 sɛ̃·kɑ̃·tə — sɛ̃·kɑ̃t
57 sɛ̃·kɑ̃·tə·sɛt — sɛ̃·kɑ̃t·sɛt — sɛ̃·kɑ̃·te·sɛt
58 sɛ̃·kɑ̃·tə·ɥit — sɛ̃·kɑ̃·tɥit — sɛ̃·kɑ̃·te·ɥit
60 swa·sɑ̃·tə — swa·sɑ̃t
69 swa·sɑ̃·tə·nœf — swa·sɑ̃t·nœf — swa·sɑ̃·te·nœf
70 swa·sɑ̃·tə·dis — swa·sɑ̃d·dis — swa·sɑ̃·te·dis — sɛp·tɑ̃·tə — sɛp·tɑ̃t
71 swa·sɑ̃·te·ɔ̃·zə — swa·sɑ̃·te·ɔ̃z — sɛp·tɑ̃·te·œ̃
72 swa·sɑ̃·te·du·zə — swa·sɑ̃d·duz — swa·sɑ̃·te·du·zə — sɛp·tɑ̃·te·dø — sɛp·tɑ̃d·dø
80 ka·tʁə·vɛ̃ — ɥi·tɑ̃·tə — ɥi·tɑ̃t — ɔk·tɑ̃·tə — ɔk·tɑ̃t
81 ka·tʁə·vɛ̃·œ̃ — ɥi·tɑ̃·te·œ̃ — ɔk·tɑ̃·te·œ̃
82 ka·tʁə·vɛ̃·dø — ɥi·tɑ̃·tə·dø — ɥi·tɑ̃d·dø — ɔk·tɑ̃·tə·dø — ɔk·tɑ̃d·dø
90 ka·tʁə·vɛ̃·dis — no·nɑ̃·tə — nɔ·nɑ̃t
91 ka·tʁə·vɛ̃·ɔ̃·zə — ka·tʁə·vɛ̃·ɔ̃z — no·nɑ̃·te·œ̃ — nɔ·nɑ̃·te·œ̃
92 ka·tʁə·vɛ̃·du·zə — ka·tʁə·vɛ̃·duz — no·nɑ̃·tə·dø — nɔ·nɑ̃d·dø

100 → sɑ̃
1.000 → mi·lə — mil
1.000.000 → œ̃·mi·ljɔ̃ — œ̃·mi·jɔ̃
1.000.000.000 → œ̃·mi·ljaʁ — œ̃·mi·jaʁ
1.000.000.000.000 → œ̃·bi·ljɔ̃ — œ̃·bi·jɔ̃
1.000.000.000.000.0000 → œ̃·tʁi·ljɔ̃ — œ̃·tʁi·jɔ̃
russki   Thu Jun 03, 2010 9:59 am GMT
1-один ad'in
2-два dva
3-три tr'i
4-четыре chityr'e
5-пять p'at'
6-шесть shes't'
7-семь s'em'
8-восемь vos'em'
9-девять d'ev'at'
10-десять d'es'at'

russian is full of soft sounds...
Hinnerk   Thu Jun 03, 2010 10:05 am GMT
een
twee
dree
vier
fief
siex
söven
acht
niegen
tein
eelf
twölf
........
twentech
diertech
viertech
fieftech
..........
hunnert
dusent
Leasnam   Thu Jun 03, 2010 2:42 pm GMT
ane
twae (twa)
three
fower
five
sax
seeven
aucht
nine
ten
Germanic Missionaries   Thu Jun 03, 2010 3:01 pm GMT
Ane
Two
Three
Fow
Five
Six
Seven
Eight
Neighn
Ten

I don't like the spellings of One four six nine - they are weak-looking and not as English/Germanic looking as they should be.
Sungcheori   Thu Jun 03, 2010 3:01 pm GMT
하나 (hana) /hana/
둘 (dul) /du:l/
셋 (ses) /set/
넷 (nes) /net/
다섯 (taseos) /tasot/
여섯 (yeoseos) /yosot/
일곱 (ilgop) /ilgo:p/
여덟 (yeodeolp) /yodol/
아홉 (ahop) /aho:p/
열 (yeol) /yol/
Alaric   Thu Jun 03, 2010 3:12 pm GMT
ains
twai
þreis
fidwor
fimf
saíhs
sibun
ahtau
niun
taíhun