Will Dutch ever die out?

&&   Fri May 28, 2010 2:59 am GMT
Zuid-Afrika

De Taalunie ondersteunt de universitaire neerlandistiek in Zuid-Afrika via de algemene subsidiesystematiek. Daarnaast werkt de Taalunie ook met Zuid-Afrika samen op het gebied van meertaligheid. Op dit terrein beschikt de Taalunie over veel expertise. Bij de samenwerking met Zuid-Afrika wordt gebruikgemaakt van de nauwe linguïstische relatie tussen het Nederlands en het Afrikaans.
Meertaligheid

Het Afrikaans is een van de elf officiële talen in een meertalig Zuid-Afrika. Daarmee is de positie van het Afrikaans te vergelijken met die van het Nederlands in Europa. Samenwerking op het gebied van meertaligheid ligt dan ook voor de hand. Dat is niet alleen interessant voor Zuid-Afrika, maar ook voor de Taalunie.
Samenwerkingsprojecten

Bij de samenwerking op het gebied van meertaligheid staan de volgende onderwerpen centraal:

* taal- en spraaktechnologie
* toetsing en certificering

Dit zijn onderwerpen waarmee de Taalunie veel ervaring heeft. In overleg met de Zuid-Afrikaanse partners wordt vastgesteld hoe de samenwerking precies vorm moet krijgen.

http://taalunieversum.org/wereldwijd/zuid-afrika/

South Africa

The Language Union support the university Neerlandistiek in South Africa through the general grant system. In addition, the Language Union with South Africa together in the field of multilingualism. In this area, the Language Union have much expertise. Cooperation with South Africa uses the close linguistic relationship between Dutch and Afrikaans.
Meertaligheid Multilingualism

Afrikaans is one of the eleven official languages in a multilingual South Africa. This is the position of Afrikaans similar to that of the Dutch in Europe. Cooperation in the field of multilingualism is therefore obvious. This is not only interesting for South Africa but also for the Language Union.

Cooperation projects

Cooperation in the field of multilingualism are the following topics:

* taal- en spraaktechnologie language and speech
* toetsing en certificering verification and certification

These are issues that the Language Union has much experience.In consultation with the South African partners is determined exactly how the cooperation should take shape.

http://taalunieversum.org/wereldwijd/zuid-afrika/
&&   Fri May 28, 2010 3:04 am GMT
Zuid-Afrika

De Taalunie ondersteunt de universitaire neerlandistiek in Zuid-Afrika via de algemene subsidiesystematiek. Daarnaast werkt de Taalunie ook met Zuid-Afrika samen op het gebied van meertaligheid. Op dit terrein beschikt de Taalunie over veel expertise. Bij de samenwerking met Zuid-Afrika wordt gebruikgemaakt van de nauwe linguïstische relatie tussen het Nederlands en het Afrikaans.
Meertaligheid

Het Afrikaans is een van de elf officiële talen in een meertalig Zuid-Afrika. Daarmee is de positie van het Afrikaans te vergelijken met die van het Nederlands in Europa. Samenwerking op het gebied van meertaligheid ligt dan ook voor de hand. Dat is niet alleen interessant voor Zuid-Afrika, maar ook voor de Taalunie.
Samenwerkingsprojecten

Bij de samenwerking op het gebied van meertaligheid staan de volgende onderwerpen centraal:

* taal- en spraaktechnologie
* toetsing en certificering

Dit zijn onderwerpen waarmee de Taalunie veel ervaring heeft. In overleg met de Zuid-Afrikaanse partners wordt vastgesteld hoe de samenwerking precies vorm moet krijgen.

http://taalunieversum.org/wereldwijd/zuid-afrika/

South Africa

The Language Union support the university Neerlandistiek in South Africa through the general grant system. In addition, the Language Union with South Africa together in the field of multilingualism. In this area, the Language Union have much expertise. Cooperation with South Africa uses the close linguistic relationship between Dutch and Afrikaans.

Multilingualism

Afrikaans is one of the eleven official languages in a multilingual South Africa. This is the position of Afrikaans similar to that of the Dutch in Europe. Cooperation in the field of multilingualism is therefore obvious. This is not only interesting for South Africa but also for the Language Union.

Cooperation projects

Cooperation in the field of multilingualism are the following topics:

* language and speech
* verification and certification

These are issues that the Language Union has much experience.In consultation with the South African partners is determined exactly how the cooperation should take shape.

http://taalunieversum.org/wereldwijd/zuid-afrika/
&&   Fri May 28, 2010 3:37 am GMT
DE ROEPSTEM - DIE ROEPSTEM

Verengelsing in Nederland en Suid-Afrika

Over Afrikaanstaligen die zich moeten verengelsen en over Nederlandstaligen die zich willen verengelsen

Gaat het met het Nederlands dezelfde kant uit als het Afrikaans?

Een pleidooi voor actie vanuit Nederland en Vlaanderen

- Door Han van Liempt

Zuid-Afrika heeft al een aantal jaren erg te lijden onder het verengelsingsproces, net als Nederland. Het is de vraag of het niet verstandig is om als twee talen met gemeenschappelijke wortels de koppen bij elkaar te steken en hierin samen te werken tegen deze sluimerende bedreiging van onze talen. Het is te betreuren dat de Nederlandse Taalunie afwijzend staat tegenover het opnemen van het Suid-Afrikaans in onze taalgemeenschap. Samen immers zouden de 16 miljoen Nederlanders en 6 miljoen Vlamingen en de 6 miljoen Afrikaanstaligen uitkomen op 28 miljoen mensen die een sterkere vuist kunnen maken, van elkaar kunnen leren en weer naar elkaar toe groeien. Want gaat 't met het Nederlands niet dezelfde kant op?

Zou zich deze gelijksoortige situatie in Engeland, Amerika, Duitsland, Frankrijk, etc. hebben voorgedaan, dan was er bij deze landen al een of ander verbond ontstaan dat vergaande samenwerking voorstond.

De gevoelens die Nederlandstaligen tegen Suid-Afrikaanstaligen hebben en die nog stammen uit het Apartheidstijdperk zijn in mijn ogen achterhaald en niet meer van deze tijd, temeer omdat je de ontwikkeling in Zuid-Afrika nu in een omgekeerde Apartheid ziet ontaarden.

Hebben wij in Zuid-Afrika, waar we onze eigen taal kunnen spreken en lezen, niet nog enorme belangen? Dit veel grotere land biedt zo’n lekker klimaat, natuurschoon en vooral ruimte. Het Afrikaans is naast het Nederlands een taal die door mensen van alle afkomst en huidskleur gesproken wordt; dit is in Nederland zelfs in toenemende mate het geval. We zouden eens wat ruimer moeten denken.

Natuurlijk is er bij ons de vrees bij Amerika en Engeland in onmin te raken als wij collectief zo zouden denken, maar we kunnen beter voor de aanval kiezen dan langzaam als taalgemeenschappen weg te kwijnen en uit te sterven.

Bovendien hebben wij momenteel wat krediet; zeker gezien de politiek van de Amerikaanse president Bush en de Britse eerste minister Blair ten opzichte van Irak en het vermeende bezit van massavernietigingswapens, en zeker gezien de arrogantie van deze twee machthebbers die denken dat de hele wereld wel Engels zal praten en zelf geen enkele moeite doen om ook maar een woord uit bijvoorbeeld onze zeer oude taal over te nemen. En dan te bedenken dat het Nederlands destijds als Amerikaanse taal gekozen had kunnen worden!
Wat moeten de Nederlandse en de Vlaamse regeringen doen om een signaal af te geven dat het zo niet verder gaat en dat de maat vol is? Welnu:

* De ontwikkelingshulp van onze beide regeringen ten aanzien van Zuid-Afrika moet effectiever bijdragen tot een taal- en cultuur-beeldvormingsproces door in het onderwijs het Afrikaans financieel te steunen en niet het Engelstalige. Bewijs dat het Afrikaans niet de taal van de onderdrukking is, maar een middel om je kennis eigen te maken en verderop te komen in de welvaart en ontwikkeling.

* Als onze vorsten (de Belgische en de Nederlandse) op staatsbezoek gaan in Zuid-Afrika moeten zij in het openbaar voor een veel groter deel in het Nederlands spreken. Dit geldt ook voor onze regeringsleiders die er komen. Maar ook wij persoonlijk moeten moeite doen om ons de Suid-Afrikaanse klanken weer eigen te maken en het als een vanzelfsprekendheid te zien dat we elkaar zonder tussenkomst van het Engels kunnen verstaan.

* De nationale trots BVN-tv (= Beste van de Vlaamse en Nederlandse t.v.; op de satelliettelevisie in Zuidelijk Afrika te ontvangen; bezoek de webstek op http://www.bvn.nl) moet naast het Nederlandse NOS- journaal en het VRT-journaal ook eenmaal per avond het Afrikaanstalige "Nuus om Sewe" herhaald ondertiteld uitzenden en als dit extra kosten met zich meebrengt moet dat uit de ontwikkelingshulppot worden betaald. Dit geldt ook voor samenwerking op radiogebied. Het enige Afrikaanstalige landelijke radiostation Radio Sonder Grense (http://www.rsg.co.za) moet samenwerken met Nederlandse en Vlaamse omroepen c.q. Wereldomroepen. Op de Nederlandse en Vlaamse radio moet af en toe Afrikaantalige muziek te horen zijn en op de Nederlandse televisie moeten Afrikaans gesproken en van ondertiteling voorziene programma’s te zien kunnen zijn en niet angstvallig naar Engels worden teruggegrepen alsof wij ons moeten schamen voor onze cultuur.

* Nederland en Vlaanderen moeten Afrikaanstaligen die naar onze Lage Landen terug willen komen om zich hier opnieuw te vestigen een voorkeursbehandeling geven en niet over een kam scheren met niet- Europeanen en allochtonen.

Dit rijtje kunt u zelf afmaken om de klok weer terug te draaien en natuurlijk te leren uit de fouten die het verleden heeft gekend. Zouden wij een paar van deze regels invoeren dan zou het er voor de toekomst van het Nederlands en Afrikaans weer een stuk beter uitzien en hoeven wij onze eigen taal en cultuur niet te verlaten.
Gelukkig is Zuid-Afrika voor de verre vakantiebestemmingen van Nederlanders en Vlamingen op dit moment zeer populair en staat het relatief in de top, zelfs boven Australië.

Als u besluit eens met vakantie naar Zuid-Afrika te gaan, kijk dan maar eens goed rond, zie het mooie en gastvrije land en praat eens Nederlands met een van die 16 miljoen zwarte, bruine of blanke Zuid-Afrikanen die we met weinig moeite kunnen verstaan*) en kom tot verrassende ontdekkingen en exotische geestverruimende inzichten over dit nieuwe Zuid-Afrika dat zeer zeker geen Engelssprekend land is, in tegenstelling tot wat wij door de Angelsaksische beeldvorming maar al te gauw denken.
De hervatte uitzendingen op internet van de Radio Sonder Grense zijn te volgen via www.rsg.co.za

----------------------------------------------

*) Totaal: 43 miljoen Zuid-Afrikanen waarvan 6 miljoen Afrikaanstalig en nog eens 10 miljoen die het kunnen spreken en verstaan.Verengelsing van de Universiteit Leiden is een feit

Een pleidooi tegen de afschaffing van het Nederlands als voertaal aan onze academies

- Door Marcel Bas

De discussie over het invoeren van het Engels als voertaal voor alle masters (dit zijn de studenten die in hun afstudeerjaar zitten) toont aan hoe snel Nederlanders zich neerleggen bij het feit dat hun cultuur klein is en hoe groot die van de anderen is, zodat ze in het kader van de internationalisering niet voor die cultuur opkomen. Ergens in het achterhoofd kruipt het cultureel defaitisme rond dat zegt dat onze taal geen kans heeft en dat anderstaligen zich de moeite zouden moeten besparen de taal te leren.

Ik ken echter legio voorbeelden van studenten die zich op speciale cursussen in het Nederlands hebben verdiept om colleges - zij het aanvankelijk met enige moeite - te kunnen volgen. Daarna gaat de taalverwerving in de collegezalen verbazend snel. Natuurlijk wordt de docent gevraagd iets langzamer te spreken, maar de student slaat twee vliegen in een klap; hij/zij neemt de stof in zich op én leert een andere taal.

Een goede vriendin van mij is Russische en zij vindt het vanzelfsprekend dat colleges in het Nederlands plaatsvinden, maar zij is dan ook opgegroeid binnen een trotse en voorname cultuur. Ze heeft zelfs een jaar Dutch Studies gevolgd (o.m. bij Frans Blom; zie ook Mare nummer 23, 2003) om goed beslagen ten ijs aan de Universiteit een studie te volgen. Ook dít is internationalisering.

Waarschijnlijk heeft de universiteit een eigenaardige voorstelling van het begrip globalisering; is dat niet dat onomkeerbare proces, die deus ex machina, die kleinere culturen decimeert? Slechts 10% van de ondervraagden in de in Mare nummer 23 gepubliceerde enquête deelt die visie; Engels als voertaal voor masters ‘zou goed zijn voor de Europese gedachte.’ Blijkbaar wordt de Europese gedachte voetstoots geassocieerd met het Engels. Echter, een beetje Europese universiteit zou dan voor het Duits kiezen; onder Europeanen spreken ongeveer 98.000.000 mensen Duits van huis uit. Dit overstijgt danig de 57 miljoen van het Engels (jawel, Groot-Brittannië en Ierland tezamen), de 59 miljoen van het Frans en de de 57 miljoen van het Italiaans.

Een van de charmes van Europa is dat er hier zo veel culturen zijn en er zo veel talen worden gesproken, maar de Universiteit vindt het nodig slechts de de Engelstalige masterstudenten in de eigen taal tegemoet te treden. Buitenlandse studenten verbazen zich over de manier waarmee wij met onze taal omspringen.

Het vervagen der grenzen en ‘de globalisering’ kan voor diegenen die elders gaan studeren juist een uitdaging zijn om een nieuwe taal en cultuur te leren kennen. Taal en cultuur zijn niet lastig en geen aanleiding om ten faveure van internationalisering een stuk taalidentiteit op te geven. Integendeel; iedereen mag zien dat we Nederlands zijn en Nederlands spreken. Dát is internationalisering.

We kijken eens naar universiteiten in andere Nederlandstalige gemeenschappen in de wereld: in de vorige eeuw heeft de Vlaamse Beweging gestreden voor het instellen van het Nederlands als voertaal aan de Vlaamse universiteiten. Omdat de herinnering aan deze taalstrijd tegen het Frans nog voortleeft, koestert men daar de eigen taal met alle zorg en gepaste trots. En: 70 jaar geleden vochten Zuid-Afrikaanse intellectuelen voor Afrikaanstalige universiteiten. De eigen taal verwerd tot een huis-tuin-en-keukentaal, terwijl het defaitisme hun zei dat die nooit tot wetenschappelijke taal kon worden verheven. Het tegendeel bleek het geval. Nu wordt die verdienste afgebroken omdat de Engelstalige meerderheidsregering het Afrikaans niet wil steunen. Maar in Nederland is het Nederlands voor bijna iedereen de moedertaal. Hier doen we echter geheel uit vrije wil precies dátgene met de taal waar ze in Zuid-Afrika niet meer tegenaan kunnen vechten, en wat ze in Vlaanderen lang geleden hebben afgezworen. Wij tornen zélf wel aan het aanzien van het Nederlands. Waar stopt deze ontwikkeling? Nu zijn het de masters, in de toekomst worden het alle studiejaren, totdat de gehele academische wereld in Nederland volledig is verengelst. Als het Nederlands op dat gebied zijn prestige heeft verloren, dan voelen andere instanties en mensen dat ze niet kunnen achterblijven. Taalhistorici en historische sociolinguïsten zullen het beamen: prestigeverlies heeft het verval en de dood van menige taal ingeluid. Beseffen we wel waar we mee bezig zijn?

Hopelijk realiseren we ons ooit dat onze taal het aanleren waard is en op alle terreinen van het leven de voertaal kan en móet zijn. Hoe internationaal het gezelschap ook; een situatie is werkbaar met studenten die het Nederlands hebben geleerd. De vakliteratuur is meestal al in het Engels opgesteld. Het is tevens niet redelijk om de meerderheid der studenten te confronteren met een vreemde taal, terwijl zij een studie volgen in hun eigen land. We leven hier tenslotte in Nederland.
Uitzonderingen mogen natuurlijk worden gemaakt voor gastcolleges door buitenlandse docenten, programma's speciaal voor internationale studenten en voor letterenopleidingen, zoals de opleidingen Engelse, Duitse of Franse Taal en Cultuur.

Voor mijn toekomstige carrière is de aangemoedigde verengelsing van onze maatschappij overigens lucratief en zou ik de ontwikkelingen wijselijk moeten laten voor wat ze zijn!

Marcel Bas, Student Engelse Taal en Cultuur

http://www.roepstem.net/verengelsing.html

THE VOICE CALL - CALL TO VOTE

Anglicize in the Netherlands and South Africa

A plea for action from the Netherlands and Flanders

- By Han Liempt

Han LiemptZuid Africa has a number of years to really suffer Anglicize process, like the Netherlands. The question is whether it is unwise to two languages with common roots as the heads together and stabbing it to work against this threat to our dormant languages. It is regrettable that the Dutch Language Union dismissive attitude towards the inclusion of the Suid-Afrikaans language in our community. Together Indeed, the 16 million Dutch people and 6 million Flemings and the 6 million Afrikaans reach 28 million people a stronger fist benefit, learn from each other and then converge. Because 's the Dutch are not the same way?

This would be similar situation in England, America, Germany, France, etc. have occurred in these countries there was already some kind of alliance that created extensive cooperation stood for.

The feelings against Suid-Afrikaans Dutch-and still are from the apartheid era in my eyes obsolete or outdated, especially since you are developing in South Africa now in a reverse apartheid will degenerate.

We in South Africa, where we can speak our own language and reading, yet not huge interests? This much larger country has such a good climate, natural beauty and above all space. The next Dutch Afrikaans is a language that people of all origins and skin color is spoken, which is in the Netherlands it is increasingly the case. We ought to think more spacious.

Of course there is our fear in America and England over the fence to hit if we collectively would think so, but we can choose better for the attack, then slowly as the language communities to wither and die.

In addition, we present some credit, especially since the policies of U.S. President Bush and British Prime Minister Tony Blair over Iraq and the alleged possession of WMD, especially given the arrogance of these two leaders who think the whole world English and will talk himself no effort to even a word from our ancient language, for example, to take over. And to think that the Dutch and then U.S. could have chosen language!
What should the Dutch and Flemish governments do to send a signal to indicate that this can not go and that enough is enough? Well:

* The development of our two governments regarding South Africa to effectively contribute to language and cultural education in the imaging process by the African financial support and not English speaking. No evidence that the Afrikaans language of oppression, but a means to introduce you to learn them and to arrive later in the prosperity and development.

* If our rulers (the Belgian and Dutch) on a state visit to South Africa they have in public for a much larger share in Dutch speaking. This also applies to our government leaders who will attend. But we must make every effort to personally us the South African sounds to create their own weather and as a matter of course that we see each other without the intervention of English can understand.

* The national pride BVN-TV (= Best of the Flemish and Dutch TV, satellite TV in Southern Africa to receive visit the website at http://www.bvn.nl) in addition to the Dutch NOS news and VRT journal-also once a night the Afrikaans "Nuus sewerage to" repeat broadcast subtitles and if it entails additional costs that must be paid from the ontwikkelingshulppot. This includes cooperation on radio matters. The only national radio station Radio Sonder Afrikaans Grense (http://www.rsg.co.za) to cooperate with Dutch and Flemish broadcasters or World Broadcasting. The Dutch and Flemish radio has to make Afrikaans music heard and on Dutch TV to Afrikaans spoken and subtitled programs shown can be rather anxious to English fall back as if we should feel ashamed of our culture.

* Netherlands and Flanders have Afrikaans Low Countries which we want to come back here to re-establish a preferential treatment and not on the same level with non-Europeans and immigrants.

This list you can finish the clock to reverse course and learn from the mistakes of the past has known. Should we introduce a few of these rules it would have for the future of Dutch and Afrikaans again a better place and we need our own language and culture not to leave.
Fortunately, South Africa for the long-haul holiday destinations of Dutch and Flemish people are currently very popular and relatively at the top, even above Australia.

If you decide on holiday to South Africa to go, just have a look around, see the beautiful and hospitable country and talk Dutch with one of those 16 million black, brown or white South Africans we have with little effort can * mean) and come to surprising discoveries and insights about this exotic mind-altering new South Africa is certainly not an English speaking country, contrary to what we are by the Anglo-Saxon imagery too soon thinking.
The resumed broadcasts on the Internet Radio Sonder border to follow through www.rsg.co.za

----------------------------------------------

*) Total: 43 million South Africans of which 6 million Afrikaans language and another 10 million who can speak and understand.


Anglicization of Leiden University is a fact

One argument against the abolition of the Dutch-speaking academies One of our argument Against the Abolition of the Dutch-speaking academies to our

- By Marcel Bas - By Marcel Bas
Marcel Bas
The discussion on introducing English as the language for all masters (these are the students in their graduation year sitting) demonstrates how quickly Dutch people accept the fact that their culture is small and the size of the others, so they in the context of internationalization does not stand for that culture. The discussion on Introducing English as the language for all Masters (These are the students in Their graduation year sitting) demonstrates how Quickly Dutch people accept the fact That Their culture is small and the size of the others, so They in the context of Internationalization Does That not stand for culture. Somewhere in the back crawl around cultural defeatism that says that our language has no chance and that foreigners should save themselves the trouble to learn the language. Somewhere in the back crawl around our cultural defeatism That language says That Has No Chance And That Should foreigners Them elves save the trouble to learn the language.

But I know many examples of students on special courses in the Dutch have deepened to college - albeit initially with some difficulty - to follow. Then the learning in the classrooms amazingly fast. Of course, the teacher asked to speak more slowly, but the student kills two birds with one stone: he / she takes the matter into itself and learn another language. But I know many examples of students on special courses in the Dutch possessions deepened to college - albeit initially with Some Difficulty - to follow. Then the learning in the classrooms Amazingly fast. Of course, the teacher asked to speak more Slowly but the student kills two birds with one stone: he / she takes the matter Into Itself and learn another language.

A good friend of mine is Russian and it is obvious that lectures take place in Dutch, but it is also raised in a proud and distinguished culture. A good friend of mine is Russian and it is Obvious That lectures take place in Dutch, but it is Also Raised in a proud and distinguished culture. She even followed one year Dutch Studies (French, when Blom, see number 23 Mare, 2003) to well prepared to study in a university. She also Followed one year Dutch Studies (French, When Blom, see number 23 Mare, 2003) to well prepared to study in a university. This is internationalization. This is Internationalization.

Probably the University has a peculiar idea of the concept of globalization, is not irreversible process, the deus ex machina, which decimates smaller cultures? Probably the University Has A Peculiar idea of the concept of globalization is not Irreversible process, the deus ex machina, narrower Which decimates crops? Only 10% of respondents in the poll published in Mare number 23 shares that vision, English as a language to master 'would be good for the European idea. " Apparently, the European idea outright, associated with English. Only 10% of respondents in the poll published in number 23 shares Mare That vision, English as a language to master 'would be good for the European idea. "Apparently, the European idea outright, associated with English. However, some European universities would opt for German, among Europeans about 98 million people speak German from home. However, sometimes opt for European universities Would Germantown, Among Europeans about 98 million people speak Germantown from home. It transcends thoroughly the 57 million of English (yes, Great Britain and Ireland together), the 59 million of the French and the 57 million of Italian. This surpasses the 57 million severely in English (yes, Great Britain and Ireland together), 59 million of the 57 million or the French and Italian.

One of the charms of Europe is that there are so many cultures and so many languages are spoken, but the University will need only master the English language in its own to face. One of the charms of Europe is there are so many cultures That and so many languages are spoken, but the University Will need only master the English language in ITS own to face. Foreign students are amazed at the way in which we cope with our language. Foreign students are amazed at the way in Which we cope with our language.

The blurring of boundaries and 'globalization' may go elsewhere for those studying a challenge to a new language and culture to learn. The blurring of boundaries and 'globalization' may go Elsewhere For Those Studying a challenge to a new language and culture to learn. Language and culture are not difficult and no reason to favor one piece of internationalization language identity on it. Language and culture are not Troublesome and No Reason to favor one piece of Internationalization language identity on it. On the contrary, anyone can see that we are Dutch and speak Dutch. On the contrary, anyone Can See That we are Dutch and speak Innocence Free. That is internationalization. That is Internationalization.

We look at Dutch universities in other communities in the world in the last century, the Flemish Movement fought for the establishment of the Dutch-speaking Flemish in the universities. We look at Dutch universities in Other communities in the world in the last century, the Flemish Movement fought for the establishment of the Dutch-speaking Flemish in the universities. Because the memory of this struggle against the French language lives on, as they have kept their own language with all the care and pride. Because the memory of this struggle Against the French language lives on, as They Have Kept Their Own language with all the care and pride. And, 70 years ago, fought South African intellectuals for Afrikaans universities. And, 70 years ago, South African intellectuals fought for African universities. The language degenerate into a home-garden-and-steel kitchen while defeating them said that scientific language could never be raised. The language Degenerate Into a home-garden-and-steel kitchen while defeating Them Said That Could Never Be Raised scientific language. The opposite was true. The opposite was true. Now that merit aborted because the English-speaking majority African government does not want to support. Now That merit aborted Because The English-speaking African Majority Does Not Want to government support. But in the Netherlands is Dutch for nearly everyone's mother tongue. But in the Netherlands is Dutch for Nearly everyone's mother tongue. Here we are entirely free will just what the language in South Africa where they no longer can fight against it, and what they have long ago renounced in Flanders. Here we are entirely free will just what the language in South Africa Where Can They no longer fight Against it, and what long ago renounced They possessions in Flanders. We call into question myself in the face of Dutch. We call key question myself in the face or Innocence Free. Where does this development? Where does this development? Now the master, in the future all the study years, until the entire academic community in the Netherlands is fully anglicized. Now the master, in the future all the study years, Until the Entire academic community in the Netherlands is fully anglicized. If Dutch in that area has lost its prestige, than other agencies and people feel that they can not stay behind. In That Area If Dutch HAS ITS prestige lost, Than Other agencies and People Feel That They Can not stay behind. Language historians and historical sociolinguists would agree: prestige, the decay and death of many language inaugurated. Language historians and historical sociolinguists Would agree: prestige, the decay and death of many language inaugurated. Do we realize what we are doing? Do we realize what we are doing?

Hopefully once we realize that our language worth learning, and in all areas of life and the language can be. Hopefully once we realize That our language worth learning, and in all areas of life and the language Can Be. How well the company internationally, a situation is workable with Dutch students have learned. How well the company internationally, a situation is workable with Dutch Students Have Learned. The literature is usually provided in English. Usually the literature is Provided in English. It is also not reasonable to the majority of students to confront a foreign language while they study in their own country to follow. Also it is not Reasonable to the Majority of students to Confronting a foreign language while in Their Own Country They study to follow. After all we live here in the Netherlands. After all we live here in the Netherlands.
Exceptions may be made for course lectures by foreign teachers, special programs for international students and initial training, including courses in English, German or French Language and Culture. Exceptions May Be Made for course lectures by foreign teachers, Special Program for International Student and initial training, "including courses in English, or French Language and Culture Germantown.

For my future career is encouraged Anglicize of our society and I would also lucrative developments wisely to allow for what they are! For my future career is encouraged Anglicize of our society and I Would Also lucrative Developments Wisely to allow for what They Are!

Marcel Bas, Student English Language and Culture Marcel Bas, Student English Language and Culture
fraz   Fri May 28, 2010 8:01 am GMT
We certainly have to salute Afrikaans for bearing up so well, despite the priority given to English by the government, not to mention the welter of other languages that now heve official status in South Africa.
rep   Fri May 28, 2010 10:38 am GMT
Interesting link:
<<The greatest Frankish king was Charlemagne (Carolus Magnus = Great Charles). His capital was Aachen (Germany - close to the Ardennes). It is known that Charlemagne's family was of Ripuarian origin, from around the region of today's Liège (East Belgium). So Aachen was no coincidence. Charlemagne was there at home, or almost. His family lived in the south of (modern) Limburg, the former territory of the Eburones. The idea that Aachen was chosen for its central position is a myth. Aachen had simply the closest hot water springs to Limburg. There, Charlemagne surrounded himself with local people he could understand and trust. He spoke not a single word of early French but adored to bathe with some beautiful female subjects.

The surprising conclusion is that Gaul was conquered by people who are known today as Flemish.>>

http://www.proto-english.org/e5.html

So,language of Great Charles ( Karel de Groot, Karl der Grosse,Charlemagne),Emperor of Frankish Empire,was an Old Frankish (Old Low Franconian or Old "Dutch") ancestor of Dutch.
rep   Fri May 28, 2010 10:51 am GMT
Interesting map with Germanic-Romance laguage border in AD 1477 and 56 BC. Ryssel (Lille) is in Flemish( Middle Low German Franconian or Middle "Dutch") language area in 1477 (note for PARISIEN).

http://www.proto-english.org/e6.html
Jason   Fri May 28, 2010 11:07 am GMT
We are ready for the world!


Cape Town - Kaapstad 2010


http://www.youtube.com/watch?v=mU0LA3rTsSsCome and enjoy the World Cup 2010!
Kom Geniet Jouself in Suid-Afrika 2010!
PARISIEN   Fri May 28, 2010 11:14 am GMT
<< Interesting map with Germanic-Romance laguage border in AD 1477 and 56 BC. Ryssel (Lille) is in Flemish( Middle Low German Franconian or Middle "Dutch") language area in 1477 (note for PARISIEN). >>

-- Oui, Mons est aussi en néerlandais (Bergen) et Bruges est en français, pauvre idiot...

Cette carte est une blague.

:-))
Windmiller   Fri May 28, 2010 12:35 pm GMT
THE DUTCH HERITAGE IN SOUTH AFRICA
THE AFRIKAANS LANGUAGE and THE DUTCH REFORMED CHURCH

Written by Marco Ramerini

THE AFRIKAANS LANGUAGE

The Afrikaans language, is a language of Dutch origin and structure similar to the Flemish, it's also influenced by Africans, Portuguese, German, French and Malay languages. Afrikaans in 1925, was declared official tongue of South Africa beside English.

Afrikaans is not only spoken by the White peoples of Dutch, Huguenots and Germany descent (about 60% of the South African's Whites), but also by the majority (about 90%) of the people of mixed descent (Coloureds). Today (2001 census) Afrikaans is the 3rd language of South Africa, 5,983,426 are the Afrikaans first language speaking peoples in South Africa, 146,000 are in Namibia, 20,000 are in Botswana. About 4,000,000 in South Africa use Afrikaans as second or third language.

According to the South African Census 2001, Afrikaans is the majority language in Western Cape province (2,500,748 speakers) and Northern Cape province (559,189 speakers) it's the second laguage in Eastern Cape province (600,057 speakers), in Free State province (323,082 speakers), in Gauteng province (1,269,176 speakers), in North West province (275,681 speakers); there is a large number of speakers also in the other provinces: Kwa-zulu Natal (140,833 speakers, 4th) , Limpopo (122,531 speakers, 4th) and Mpumalanga (192,129 speakers, 5th) .

Are Afrikaans dialects: Cape Afrikaans (West Cape Afrikaans), Orange River Afrikaans and East Cape Afrikaans. Afrikaans Creole language are: Oorlans and Flaai Taal.
The Afrikaaners (Boers) have a rich mix of cultures in their blood: one estimate has 40% Dutch, 40% German, 7.5% British (mainly Scots), 7.5% French and 5% others. The word "Afrikaner" was first used in 1707.

According to the Namibian census 2001, Afrikaans language is the second language of Namibia (11% of the total population). It’s the majority language in Karas region (40%) and in Hardap region (44%); it’s the second language in Erongo region (22%) and in Khomas Region (24%); it’s the third language in Omaheke Region (12%).

http://www.colonialvoyage.com/afrikaans.html
Flemish   Fri May 28, 2010 12:42 pm GMT
But Afrikaaner is not the same language than Dutch.
Venezuelan   Fri May 28, 2010 1:07 pm GMT
But Dutch and Afrikaans can understand each other perfectly even if their languages are as different as between Swedish and Norwegian whereas Hispanics along with Spaniards have a hard time understanding each other as if they are divided by a common language.
Baldewin   Fri May 28, 2010 1:10 pm GMT
Afrikaans and Dutch as as intelligible as Spanish and Portuguese.
Baldewin   Fri May 28, 2010 1:14 pm GMT
Spanish Dialects are not as intelligible as between Dutch and Afrikaans.
Baldewin   Fri May 28, 2010 1:24 pm GMT
Spanish Dialects are as intelligible as between Spanish, Italian,and Portuguese.
PARISIEN   Fri May 28, 2010 1:25 pm GMT
<< Afrikaans and Dutch as as intelligible as Spanish and Portuguese. >>

-- L'afrikaans et le néerlandais sont en fait beaucoup plus proches.

La relation espagnol/portugais est plus comparable à celle néerlandais/allemand, ou suédois/danois : on peut avoir une vague compréhension intuitive, mais au risque de contresens.

Exceptés quelques (rares) mots bizarres, l'afrikaans est totalement transparent quand on connaît un peu de néerlandais.

Et puis, il est nettement plus simple.