Làm thế nào để cải thiện bài viết Tiếng Anh của bạn trong 5 phút

From Antimoon Translation Project

Trang gốc: How to improve your English writing in 5 minutes

Dưới đây là đoạn trích từ câu chuyện của Michal nhưng nó đã được viết sai một cách có chủ định. Bạn có thấy đoạn trích này dễ đọc không?

Today , I can understand the beatles very clearly.Each time I hear a Beatles song,I am delighted and proud becouse i have mademy childhood dream come true. I listen to many rock bands , all in English,and I listen every day ,sometimes forover seven hours a day.I ma constantly aware ofmy success with english because i cna understand the lyrics ofthe songs i listen to.and taht gives me pleasure and Satisfaction for many hours every day .

Bây giờ bạn có thể đọc nguyên văn của đoạn trích. Cũng cùng một văn bản nhưng nó dễ đọc hơn hẳn, phải không nào?

Today, I can understand The Beatles very clearly. Each time I hear a Beatles song, I am delighted and proud because I have made my childhood dream come true. I listen to many rock bands, all in English, and I listen every day, sometimes for over seven hours a day. I am constantly aware of my success with English because I can understand the lyrics of the songs I listen to. And that gives me pleasure and satisfaction for many hours every day.

ba loại lỗi khi đánh máy trong phiên bản khó đọc:

  • sử dụng sai dấu cách (thiếu hoặc thừa dấu cách)
  • viết hoa không đúng (viết thường thay vì phải viết hoa và ngược lại)
  • viết sai chính tả

Today , I can  understand the beatles very

clearly.Each time I hear  a Beatles song,I am delighted and proud becouse  i have mademy childhood dream come true. I listen  to many rock bands , all in English,and I listen every day ,sometimes forover seven hours a day.I ma constantly  aware ofmy success with english because i cna  understand  the lyrics ofthe songs i listen to.and taht gives  me pleasure and Satisfaction for many hours every

day .

Làm thế nào để tránh viết bài một cách cẩu thảedit

  • Cẩn thận. Đặt dấu cách giữa các từ. Viết hoa cho đúng: Từ đầu tiên của mỗi câu phải bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa. Đối với danh từ riêng cũng áp dụng như vậy (chẳng hạn EnglishThe Beatles).
  • "You" và "I". Hãy luôn nhớ rằng từ "I" được viết là "I" chứ không phải "i" và từ "you" được viết là "you" chứ không phải "u".
  • Đặt một dấu cách sau mỗi dấu phẩy và mỗi dấu chấm; đừng bao giờ đặt dấu cách phía trước chúng.

Cách viết sai:

I listen to many rock bands , all in English,and I listen every day,sometimes for over seven hours a day . I am constantly aware of my success with English .

Cách viết đúng:

I listen to many rock bands, all in English, and I listen every day, sometimes for over seven hours a day. I am constantly aware of my success with English.

  • Sử dụng chương trình kiểm tra lỗi chính tả. Với chương trình kiểm tra lỗi chính tả, bạn có thể dễ dàng tránh được các lỗi như becouse (thay vì because), ma (thay vì am), cna (thay vì can), and taht (thay vì that).